czwartek

PRZYWRÓCENIE TERMINU

Zakładanie i rejestracja spółek + Obsługa księgowa + Obsługa prawna

www.matysiak-kancelaria.pl


 

Zob. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 168. § 1. przywrócenie terminu Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

Art. 169. § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 1 tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

§ 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.

§ 3. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.

§ 4. Po upływie 1 roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

Art. 170. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego:

 • unieważnienie małżeństwa,
 • rozwód,
 • nieistnienie małżeństwa,

jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.

Art. 171. Wniosek spóźniony lub niedopuszczalny - sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.


 

 • na wniosek, który składa się do sądu, w którym czynność procesowa miała być dokonana,
 • wniosek może dotyczyć terminu ustawowego i sądowego wyznaczonego przez sąd i przewodniczącego (nie dot. terminów wskazanych w przepisach materialnych),
 • wniosek niedopuszczalny = jeżeli uchybienie nie pociąga ujemnych skutków procesowych.
 • wniosek może złożyć strona, jej pełnomocnik, interwenient uboczny, prokurator, organizacja społeczna, inspektor pracy, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik konsumentów; a świadek i biegły jeżeli termin dotyczy ich czynności,

Warunki dopuszczalności:

 1. uprawdopodobnienie braku winy strony w uchybieniu terminu i
 2. zachowanie terminu do wniesienia wniosku (tydzień od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, nie później niż 1 rok od uchybionego terminu),
 3. jednoczesne dokonanie czynności (np. złożenie apelacji).
 4. przywracalny charakter terminu (z reguły terminy procesowe są przywracalne, ale np. nie jest przywracalny 5-letni termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania.
 5. aktualność czynności, do której odnosi się termin ze względu na stan postępowania,
 6. ujemne skutki procesowe;
 7. zachowanie terminu tygodniowego do złożenia wniosku liczonego od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Tryb postępowania i skutki przywrócenia terminu:

 • wyłączna kompetencja sądu (nie może przewodniczący)
 • Oddalenie wniosku = po przeprowadzeniu rozprawy.
 • Postanowienie o przywróceniu = można na niejawnym.
 • spór czy jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie i czy przysługuje na to zażalenie.

 • przywrócenie terminu = termin biegnie na nowo.
 • złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia,
 • wniosek spóźniony lub niedopuszczalny = sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym,
 • braki wniosku jak i braki formalne pisma procesowego załączonego do wniosku (np. apelacji) uzupełniane są w trybie art. 130 KPC pod rygorem zwrotu wniosku o przywrócenie terminu,
 • brak opłat.
 • Prawomocne zakończenie postępowania nie stoi na przeszkodzie przywróceniu terminu
 • Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławcze od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeśli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.
 • Wniosek o przywrócenie terminu oraz zażalenie na postanowienie o odrzuceniu lub zwrocie pisma procesowego z powodu uchybienia terminowi dokonania czynności wyłączają się wzajemnie.

Terminy dzieli się na:

 • dla czynności stron
 • dla czynności Sądu

Terminy dla czynności stron dzielą się na:

Terminy ustawowe = (zawite = po terminie czynność bezskuteczna) - nie mogą przedłużone ani skracane.

Terminy sądowe = terminy wyznaczone przez sąd lub przewodniczącego - mogą być przedłużane lub skracane przez przewodniczącego lub na wniosek

Terminy umowne = wyznaczone w umowie uczestników, w kpc tylko 1: art. 181 pkt 2 " sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek ze stron w wypadku zawieszenia na wniosek obu stron nie wcześniej niż po upływie 3 m-cy od zawieszenia jeśli strony we wniosku o zawieszenie nie oznaczyły dłuższego terminu" ograniczenia najkrócej to 3 miesiące najdłużej to 3 lata.

Terminy oblicza się wg KC.

Terminy sądowe i ustawowe zastrzeżone dla czynności stron mają charakter zawity = czynność procesowa po upływie terminu = czynność bezskuteczna.

Linki sponsorowane

*** KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ***

*** BIURO RACHUNKOWE ***

*** DORADCA PODATKOWY ***
Zakładanie spółek + Obsługa księgowa

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

www.ksiegowa-poznan.pl