czwartek

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa księgowa + obsługa prawna

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Podmioty uprawnione do złożenia sprzeciwu: 1. pozwany przeciwko któremu zapadł wyrok (adwokat), 2. interwenient uboczny, który wstąpił do sprawy po stronie pozwanej (jednak pozwany może pozbawić jego sprzeciw skutków), 3. prokurator lub organizacja społeczna, 4. współuczestnik – gdy jednolity - sprzeciw odnosi skutek wobec wszystkich pozostałych.

Termin: Pozwany może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku zaocznego. Sprzeciw wniesiony po terminie lub, którego braków pozwany nie uzupełnił w terminie sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. Termin do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego może być przywrócony na zasadach ogólnych, z tą różnicą, że na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu lub na odrzucenie wniosku p przywrócenie terminu zażalenie nie przysługuje - w takich sytuacjach sąd winien odrzucić sprzeciw i dopiero na to postanowienie (o odrzuceniu sprzeciwu) przysługiwałoby zażalenie, w którym można by podnieść wniosek o przywrócenie terminu.

Wymogi formalne: Sprzeciw jest środkiem zaskarżenia niedewolutywnym, składany jest do sądu, który wydał wyrok zaoczny, w formie: 1. pisma procesowego (art. 125 kodeksu postępowania cywilnego) – w przypadkach w ustawie wskazanych na urzędowym formularzu (art. 5052 KPC); 2. ustnie do protokołu wyłącznie pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 466 KPC).

Treść sprzeciwu musi odpowiadać warunkom formalnym pism procesowych i dodatkowo:

  1. zawierać zarzuty przeciwko żądaniu pozwu i fakty oraz dowody na ich uzasadnienie;
  2. można w nim zawrzeć wszystkie zarzuty także te, które strona może składać przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy; w sprzeciwie pozwany może podnieść zarzuty potrącenia, zarzuty dotyczące sprawdzenia wartości przedmiotu sporu (art. 25§2 KPC), zapis na sąd polubowny, a także niewłaściwość sądu sprzeczną z umową stron (art. 202 zdanie pierwsze KPC, zapis na sąd polubowny),
  3. nie muszą to być wszystkie zarzuty oraz fakty i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty – obowiązuje ogólna zasada z art. 217 KPC, iż strona ma na nie czas aż do zamknięcia rozprawy – wyjątek stanowią postępowania gospodarcze i uproszczone;
  4. sprzeciw może zawierać wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego nieobecność nie była zawiniona a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego - zawieszenie to możliwe jest tylko na wniosek. Sąd może zawieszenie to uzależnić od złożenia środków zabezpieczających; zawieszenie to pozostaje w mocy aż do wydania przez sąd wyroku na skutek sprzeciwu; od postanowienia o zawieszeniu rygoru przysługuje zażalenie.
  5. od postanowienia o oddaleniu wniosku o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje zażalenie.

Skutki sprzeciwu:

  1. przewodniczący wyznacza rozprawę i doręcza sprzeciw powodowi,
  2. sprawa zostaje rozpoznana na nowo, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe i wydany zostaje nowy wyrok: A. utrzymujący w całości lub części wyrok zaoczny, B. uchylający wyrok zaoczny i orzekający o żądaniu pozwu; C. odrzucający pozew lub umarzający postępowanie;

Wyrok wydany w wyniku sprzeciwu uprawomocnia się wg zasad ogólnych i przysługuje od niego apelacja. Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, choćby następnie wyrok zaoczny został uchylony. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy niestawiennictwo pozwanego było niezawinione lub nie dołączono do akt nadesłanych do sądu przed rozprawą wyjaśnień pozwanego.

Cofnięcie sprzeciwu możliwe jest aż do momentu wydania wyroku przez sąd. Może być częściowe lub w całości. Dopuszczalność cofnięcia jest badana przez sąd (czy nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo czy nie zmierza do obejścia prawa). Cofnięcie powoduje umorzenie postępowania wywołanego wniesieniem sprzeciwu i prawomocność wyroku zaocznego. Wg doktryny cofnięcie sprzeciwu nie wymaga zezwolenia powoda. Umorzenie postępowania wywołanego wniesieniem sprzeciwu nie jest to umorzenie całego procesu na podstawie art. 355 kpc. Sąd orzeka również o kosztach jak przy cofnięciu pozwu. W nauce zwrot "jak przy cofnięciu pozwu" uważany jest za uzasadniający zastosowanie analogii z art. 355 § 2 kpc, dopuszczającego orzekanie o umorzeniu na posiedzeniu niejawnym.

Linki sponsorowane

*** KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ***

*** BIURO RACHUNKOWE ***

*** DORADCA PODATKOWY ***
Zakładanie spółek + Obsługa księgowa

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

www.ksiegowa-poznan.pl